Matched TCM-ID Records

TCM Prescription

Prescription ID Name-PinYin Name-Chinese Name-English Reference
TCMFx10 Wu Huang Yang Yin Ke Li 五黄养阴颗粒 Wu Huang Yang Yin Granules Chinese pharmacopoeia (2015)
TCMFx355 Liu Wei Di Huang Ruan Jiao Nang  六味地黄软胶囊 Liu Wei Di Huang Ruan Capsule Chinese pharmacopoeia (2015)
TCMFx356 Liu Wei Di Huang Jiao Nang  六味地黄胶囊 Liu Wei Di Huang Capsule Chinese pharmacopoeia (2015)
TCMFx357 Liu Wei Di Huang Ke Li  六味地黄颗粒 Liu Wei Di Huang Granules Chinese pharmacopoeia (2015)
TCMFx719 Jiang Tang Jia Pian  降糖甲片 Jiang Tang Jia Tablet Chinese pharmacopoeia (2015)
TCMF841 Yang Yin Jiang Tang Pian  养阴降糖片 Yang Yin Jiang Tang Tablet Chinese pharmacopoeia (2015)
TCMFx899 Gui Fu Di Huang Wan  桂附地黄丸 Gui Fu Di Huang Pills Chinese pharmacopoeia (2015)
TCMFx954 Xiao Ke Wan  消渴丸 Xiao Ke Pills Chinese pharmacopoeia (2015)
TCMF955 Xiao Ke Ping Pian  消渴平片 Xiao Ke Ping Tablet Chinese pharmacopoeia (2015)
TCMF956 Xiao Ke Ling Pian  消渴灵片 Xiao Ke Ling Tablet Chinese pharmacopoeia (2015)
TCMFx1107 Ke Le Ning Jiao Nang  渴乐宁胶囊 Ke Le Ning Capsule Chinese pharmacopoeia (2015)
TCMFx1180 Tang Niao Le Jiao Nang  糖尿乐胶囊 Tang Niao Le Capsule Chinese pharmacopoeia (2015)
TCMFx1271 liu wei di huang wan 六味地黄丸 Bolus of Six Drugs Including Rehmannia; Six Ingredient Pill with Rehmannia; Pill of Six Ingredients with Rehmannia Chinese pharmacopoeia (2015)
TCMFx1316 Mai Wei Di Huang Wan 麦味地黄丸 Maiwei Dihuang Pills; Lung Kidney Deficiency Cough Pill Chinese pharmacopoeia (2015)
TCMFx1684 Yu Quan Wan 玉泉丸 Diabetes Pill Chinese Classical Prescriptions
TCMFx1810 liu wei di huang wan 六味地黄丸 Pills of Six Ingredients with Rehmannia Chinese Classical Prescriptions
TCMFx2043 Mai Wei Di Huang Wan 麦味地黄丸 Maiwei Dihuang Pills Chinese Classical Prescriptions
TCMF2143 Qing Xin Lian Zi Yin 清心莲子饮 Decoction of Nelumbinis for Eliminating Heart Fire Chinese Classical Prescriptions
TCMFx2976 Ba Wei Shen Qi Wan 八味肾气丸 Ba Wei Shen Qi Pills CFDA
TCMFx3384 Shen Qi Ge Jie Bu Jiang 参芪蛤蚧补浆 Shen Qi Ge Jie Bu Jiang CFDA
TCMF3454 Shen Qi Xiao Ke Ke Li 参芪消渴颗粒 Shen Qi Xiao Ke Granules CFDA
TCMF3527 Gan Lu Xiao Ke Jiao Nang 甘露消渴胶囊 Gan Lu Xiao Ke Capsules CFDA
TCMFx4096 Gui Fu Di Huang Pian 桂附地黄片 Gui Fu Di Huang Tablets CFDA
TCMFx4102 Gui Fu Di Huang Wan 桂附地黄丸 Gui Fu Di Huang Pills CFDA
TCMFx4124 Mai Wei Di Huang Kou Fu Ye 麦味地黄口服液 Mai Wei Di Huang Oral Liquid CFDA
TCMFx4133 Mai Wei Di Huang Pian 麦味地黄片 Mai Wei Di Huang Tablets CFDA
TCMFx4141 Mai Wei Di Huang Wan 麦味地黄丸 Mai Wei Di Huang Pills CFDA
TCMFx4297 Huo Li Yuan Kou Fu Ye 活力源口服液 Huo Li Yuan Oral Liquid CFDA
TCMFx4305 Huo Li Yuan Pian 活力源片 Huo Li Yuan Tablets CFDA
TCMFx4476 Jiang Tang Jia Pian 降糖甲片 Jiang Tang Jia Tablets CFDA
TCMFx4484 Jiang Tang Jiao Nang 降糖胶囊 Jiang Tang Capsules CFDA
TCMF4492 Jiang Tang Ning Jiao Nang 降糖宁胶囊 Jiang Tang Ning Capsules CFDA
TCMF4501 Jiang Tang Shu Jiao Nang 降糖舒胶囊 Jiang Tang Shu Capsules CFDA
TCMFx4537 Liu Wei Di Huang Gao 六味地黄膏 Liu Wei Di Huang Ointment CFDA
TCMFx4546 Liu Wei Di Huang Jiao Nang 六味地黄胶囊 Liu Wei Di Huang Capsules CFDA
TCMFx4554 Liu Wei Di Huang Pian 六味地黄片 Liu Wei Di Huang Tablets CFDA
TCMFx4561 Liu Wei Di Huang Ruan Jiao Nang 六味地黄软胶囊 Liu Wei Di Huang Ruan Capsules CFDA
TCMFx4570 Liu Wei Di Huang Wan 六味地黄丸 Liu Wei Di Huang Pills CFDA
TCMFx4956 Hua Zhuo Qing Shen Ke Li 化浊轻身颗粒 Hua Zhuo Qing Shen Granules CFDA
TCMFx5111 Qiang Li Feng Ru Jiang Jiao Wan 强力蜂乳浆胶丸 Qiang Li Feng Ru Jiang Jiao Pills CFDA
TCMFx5299 Tang Niao Le Jiao Nang 糖尿乐胶囊 Tang Niao Le Capsules CFDA
TCMF5306 Tang Niao Ling Pian 糖尿灵片 Tang Niao Ling Tablets CFDA
TCMFx5404 Ren Shen Bu Qi Jiao Nang 人参补气胶囊 Ren Shen Bu Qi Capsules CFDA
TCMF5500 Wei Tian Mei Jiang Tang Cha 维甜美降糖茶 Wei Tian Mei Jiang Tang Tea CFDA
TCMF5814 Qing Xin Lian Zi Yin 清心莲子饮 Qing Xin Lian Zi Yin CFDA
TCMF6069 Yang Yin Jiang Tang Pian 养阴降糖片 Yang Yin Jiang Tang Tablets CFDA
TCMFx6158 Xiao Ke Jiang Tang Jiao Nang 消渴降糖胶囊 Xiao Ke Jiang Tang Capsules CFDA
TCMFx6166 Xiao Ke Jiang Tang Pian 消渴降糖片 Xiao Ke Jiang Tang Tablets CFDA
TCMF6173 Xiao Ke Ling Pian 消渴灵片 Xiao Granulesng Tablets CFDA
TCMF6180 Xiao Ke Ping Pian 消渴平片 Xiao Ke Ping Tablets CFDA
TCMF6187 Xiao Ke Wan 消渴丸 Xiao Ke Pills CFDA
TCMFx6230 Zhen Yuan Jiao Nang 振源胶囊 Zhen Yuan Capsules CFDA
TCMF6347 Xiao Tang Ling Jiao Nang 消糖灵胶囊 Xiao Tang Ling Capsules CFDA
TCMF6380 Yu Quan Pian 玉泉片 Yu Quan Tablets CFDA
TCMF6393 Yu Quan Wan 玉泉丸 Yu Quan Pills CFDA
TCMF6435 Yu Ye Xiao Ke Chong Ji 玉液消渴冲剂 Yu Ye Xiao Ke Infusion CFDA
TCMFx7245 Liu Wei Di Huang Wan 六味地黄丸 Pill of Six Ingredients with Rehmannia Taiwan Herbal Pharmacopeia 2nd Edition English Version
TCMF7406 Yu Quan Wan 玉泉丸 Yu Quan Pills Taiwan Herbal Pharmacopeia 2nd Edition English Version